ஒரு புளியமரத்தின் கதை (E–book)

  • Paperback
  • 223
  • ஒரு புளியமரத்தின் கதை
  • சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy]
  • Tamil
  • 21 June 2020
  • 9788190467339

சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy] Î 4 Download

ஒரு புளியமரத்தின் கதை Download à 104 Summary ஒரு புளியமரத்தின் கதை Best Ebook, ஒரு புளியமரத்தின் கதை Author சுந்தர. What a perfect book to read in perfect time With all the current political dramas going on and we with or without our knowledge playing different roles in it this book just shows how we are persuaded into such situation and helps one to compare generations with the level of complicationsOru Puliyamarathin Kathai is a story centered around a tamarind tree that stood as a mute witness to the changes happened around it for generations In the first half of the book the narrator narrates stories that he heard from his old companion who had mastered in art of story telling These stories range from the innocence of King of Travancore to latest modernization he was able to experience In the later part the narrator talks about the further changes and challenges in there that his friend fortunately failed to witnessThe writing appears uite hard for people who are not from the region but once you could follow it this is absolutely enjoyable with its dialects and metaphors Vivid descriptions of the landscapes personally helped me to understand where exactly the story took place and how the place was years ago And finally I read a book where I have known and been to every avenue mentioned in it Story telling takes a different form in it Originally intended to tell you a story of a tamarind tree but beautifully adds stories after stories of greed personal disputes and how these played role in changes in society This book is too ambitious to consider it as regular literary work

Summary ஒரு புளியமரத்தின் கதை

ஒரு புளியமரத்தின் கதை

ஒரு புளியமரத்தின் கதை Download à 104 Summary ஒரு புளியமரத்தின் கதை Tails isbn 9788190467339: format: Paperback and others 223 pages and has a text language like Tam. The story of a Tamarind tree which stands while everything around it the people buildings everything fades away when at last the tree itself dies Though a bit innovative in the way it tells the stories connected with the tree in its form it is difficult to call it a novel The plot wanders too much and when you are at last empathizing with a character heshemostly he disappears Only the Tamarind Tree remains as a constant characterAnd I seriously can t understand why the translator didn t translate the title Puliyamarathin Kadhai into Story of a Tamarind Tree Those who know Tamil will find that the English title is irritatingly absurd

Read ´ PDF, DOC, TXT or eBook Î சுந்தர ராமசாமி [Sundara Ramasamy]

ஒரு புளியமரத்தின் கதை Download à 104 Summary ஒரு புளியமரத்தின் கதை ராமசாமி Sundara Ramasamy This is very good and the main topic to read with book de. It was bit tough to read and follow the story at the starting but gradually become easy and interesting Like English book I was using dictionary words given in last pages It is good novel The novel is all about a Tamarind tree and people their behaviors around the tamarind tree in Nagercoil area